Flamingo Value

Overview

  • Trách nhiệm xã hội gắn liền với triết lý kinh doanh bền vững của Tập đoàn, bao gồm các hoạt động:
  • Bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa – nghệ thuật;
  • Hoạt động từ thiện để cao giá trị nhân đạo, nhân sinh;
  • Phong cách sống xanh bền vững và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
VISIT WEBSITE
CULTURE